Hong Kong RC Sailplane Forum 香港滑翔機發燒友論壇
http://www.rcsail.com/forum/

Tango
http://www.rcsail.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=158
Page 1 of 1

Author:  hendry [ 15 Jun 2004 10:48 pm ]
Post subject:  Tango

各位師父

我在床下底找到隻Tango,打開個盒唔知點入手好,盒冇menu,所以唔知點砌好....

我見到有幾個問題,煩請各位師父解答:
1. 隻機個CG 在那?
2. V 尾點裝上機身?我在機尾見到有四個小洞,是否用來裝尾的?
3. 裝在機身上的servo位址大約在那裏?
Thx.

Hendry

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/